www.shf1.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokoll fört vid extra infört möte 2012-03-03

Närvarande: Rade Brodic, Dragan Nestorovic, Sasa Mijatovic, Djordje Miladinovic.

Kallade dock ej närvarande: Mile Cvetkovic och Adnan Zuberovic

 

Vid protokollet Rade Brodic:

Följande saker diskuterades:

1.      Stadgar för klubben skall läggas ut på hemsidan.

2.      Hemsidan är redan igång (under uppbyggnad) www.shf1.se

3.      Ansvarig för hemsidan är Adnan Zuberovic.

4.      Alla medlemmar kommer att tilldelas en egen mail adress, adresserna kommer att vara personliga. Exempel: rade.b@shf1.se eller adnan.z@shf1.se

5.      På hemsidan till vänster i menyn så finns det en länk som heter ”webbmail”, där finns det en beskrivning hur mailen för medlemmarna fungerar. För att erhålla sitt lösenord skall man kontakta Rade Brodic. Alternativt maila rade.b@shf1.se eller smsa 0736-999060 önskemål på lösenord till Er personliga klubbmail.

6.      Löpande information om klubbens aktiviteter kommer att läggas ut på hemsidan och medlemmar kommer att få information via mail och sms.

7.      Mailkommunikation kommer att användas för att minska administrations arbete och kostnader, dessutom så når man snabbare ut med information till medlemmarna.

8.      Hemsidan och information kommer att visas på både Serbiska och svenska.

9.      Klubbens stadgar kommer att läggas ut på hemsidan och vara tillgänglig för alla medlemmar. På nästa årsmöte kommer  genomgång av alla funktionär att ske, onödiga funktionär kommer att tas bort och nya kommer att tilldelas, dock finns det en del som vi måste ha för att vara godkända som förening.

10.  Klubben kommer efter förslag från flera medlemmar att byta namn från: Svensk Högflygare Förening till: SHF-1

11.  Medlemslista kommer att finnas tillgänglig på hemsidan, bildgalleri och textpresentation på respektive medlem kommer att läggas ut, bilderna mailas till adnan.z@shf1.se

12.  När någon skall tävla så kommer information att skickas ut så att medlemmarna vet om det.

13.  För att minimera risken för missuppfattningar, och minimera kassörens arbete, så kommer kontant hantering att upphöra. Vilket innebär betalning för saker så som: medlemsavgift, ringar, tävlingsavgift osv kommer att ske direkt in på klubbens konto.

14.  Årsmötet kommer varje år att hållas mellan 15e Okt – 15e Nov.

15.  Inför varje årsmöte så kommer kallelse att skickas ut per sms, mail, och brev.

16.  Inför årsmötet är medlemmarna välkomna att maila eller skicka olika synpunkter eller förslag till Ordförande, så att mötet kan planeras och förberedas.

17.  Utställning kommer att hållas i samband med årsmötet, för att minska resande.

18.  Till utställningen skall anmälan göras, senast 2 veckor innan årsmötet/utställningen, till Dragan Nestorovic, som bestämmer antal duvor till utställningen. Påminnelse kommer att skickas innan slutdatum.

19.  Pokal delas ut för bästa hane och hona, plartser 2 o 3 tilldelas diplom.

20.  Övernattning anmäls till Rade Brodic, minst 2 veckor innan årsmötet. Påminnelse kommer att skickas ut innan slutdatum.

21.  Ett kontoutdrag kommer att granskas av revisorerna, skrivas på och därefter skickas ut till alla medlemmar, tillsammans med kallelsen för årsmötet, så att alla kan kolla igenom klubbens ekonomi och förbereda eventuella frågor till årsmötet.

22.  Medlemsavgiften skall vara bokförd på klubbens konto senast 31a Dec varje år(för nästkommande år) OBS: För 2012 skall medlemsavgiften vara betald senast 2012-05-01. Vi eventuella frågor kontakta Adnan Zuberovic.

23.  Anmälningsavgiften på 200 Skr för tävlingssäsongen skall vara på klubbens konto senast 1a Maj. OBS: Har man inte anmält att man skall tävla genom att ha betalat in avgiften senast 1a Maj så kommer man inte att få tävla det året.

24.  En sammanställning  på de viktigaste tävlingsreglerna kommer att finnas på hemsidan.

25.  Tävlingsperioden för Seniorer är 1a Maj till 1a Sept för Seniorer och 1a Maj – 1a Okt för juniorer.

26.  OBS!!! Medlemmarna kommer löpande via olika kommunikationskanaler, att få påminnelse innan varje händelse eller slutdatum, som är viktigt, exempelvis, att inte glömma att betala tävlingsavgiften innan det aktuella datumet. Kalender med viktiga händelser och slutdatum kommer att finnas på hemsidan.

27.  100 Skr skall erläggas till varje domare vid tävling. (Klubben har som mål att så småningom betala ut reseersättning till domarna)

28.  Anmälningar om tävling skall ske till Dragan Nestorovic

29.  Sasa Mijatovic kommer att granska alla tävlingsresultat, meddela kassören om vilka diplom, pokaler och guldringar som skall skrivas och graveras, så att allting kan delas ut på årsmötet.

30.  Fahrudin Cehajic och andra, kommer retroaktivt vid nästa årsmöte att tilldelas priser som inte blev utdelade på senaste mötet.

31.  För att kunna förbättra klubbens ekonomi, så kommer sponsorer att sökas till hemsidan.

32.  Medlemmarna skall beställa (och betala in på klubbens konto) ringar till nästkommande år senast den 31a Dec. Pris för ringar är 2 Skr/st. Ringarna beställs hos Adnan Zuberovic. Påminnelse kommer att skickas ut innan slutdatum.

33.  Guldringar och pokaler sköts av Kassör, Diplom för varje duva som flyger över 10h, skall delas ut på årsmötet, Diplom och pokal för 3 första platserna.

 

 

 

 

 

Protokoll fört vid årsmöte med Svensk Högflygareklubb den 11 februari 2012.

Närvarande: Bosko Radenovic, Djordje Miladinovic, Peter Trkulja, Dimitrije Trbojevic, Fahrudin Cehajic, Puljic Ljubomir, Rade Brodic´, Boban Tacic, Adnan Kadric´, Hosein Ansari, Dragan Nestorovic, Mirodrag Janackovic, Samu Mihalj, Miran Jaha, Ismet Kamberi,  Ahmed Adil, Ardjan Shala, Yordan Krastanov, Sloba Hivkovic, Nedeljko Bodulica, Mirko Hadzik, Nenad Devic, Adnan Zuberovic, Pece Georgievski, Mike Tairovski, Bogoja Llievski.

Vid protokollet: Christina Bager

Ordföranden  Bosko Radenovic hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 1 Till Ordförande för årsmötet valdes Bosko Radenovic.

§ 2 Till att justera dagens protokoll valdes Dragan Nestorovic och Petar Trkulja

§ 3 Till sekreterare för årsmötet valdes Christina Bager.

§ 4 Närvarolista upprättades, vilken dessutom utgjorde underlag för röstlängd.

§ 5 Dagordningen för årsmötet föredrogs och godkändes.

§ 6 Mötet ansågs vara behörigen utlyst.

§ 7 Verksamhetsberättelsen föredrogs och godkändes.

      Revisionsberättelsen föredrogs och godkändes.

      Tillgängligt belopp i kassan: 13 330,00 kr.

§ 8 Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2011.

§ 9 Val av styrelse:

9:1 Till ordförande på 1 år valdes Rade Brodic år 2012.                                    

9:2 Fastställande av vice ordförande på 2 år Mile Cvetkovic vald 2011 och 2012 .

9:3 Till Sekreterare på 2 år valdes  Dragan Nestorovic 2012.

9:4 Fastställande av kassör på 2 år Adnan Zuberovic vald 2011 och 2012.

9:5 Val av styrelseledamöter på 2 år

Hosein Ansari

Djordje Milandinovic

Fahrudin Cehajic

9:6 Val av 2 suppleanter på 2 år

 Morteza Djamnezhad

Miodrag Mladenovic

 

§ 10 Till Revisorer på 1 år valdes Fahrudin Cehajlic och Nenad Devic  år 2012.

§ 11 Till Valberedning på ett år valdes (Miran Jaha och Rade Stajcic) år 2012.

§ 12 Framställning från styrelsen och motione r från medlemmarna.

Framställan från nye ordföranden Rade Brodic: Hemsidan kommer att uppdateras. Alla medlemmar får en egen mailadress där all information kommer att skickas. Vaccinbeställning kommer att ske via mail. Samt även beställning av ringar.

12:1 Tävlingsbestämmelser:  Årsmötet beslöt att behålla gamla tävlingsregler.

12:2 Vaccinering:

Diskussion om vaccinering. Alla måste lämna in beställning av vaccin i god tid. Fortfarande är vaccinet gratis. Viktigt att vaccinera.

 § 13 Övriga frågor:

13:1Diskussion om ringar. Förslag uppkom att vid nästa möte att alla tar med sina ringar för att jämföra vilken som är bäst.

13:2 Medlemsavgift. Årsmötet beslöt att behålla medlemsavgiften på 250,00 kr per år.

13:3 Prisutdelning av årets bästa duvor, som flugit 14,01 tim, gick till Rade Brodic.

 

§ 14 Ordföranden för årsmötet Bosko Radenovic  tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat, samt tackade för sin tid som ordförande.

 

 

 

 

SHF1 © 2014 • Privacy Policy • Terms of Use